VT Markets APP

Trade CFDs on FX, Gold and more

Get

ESG

Falsafah dan strategi ESG kami

Di VT Markets, kami sentiasa menambah baik falsafah dan strategi persekitaran, sosial dan tadbir urus (ESG) kami. Kami menyepadukan pertimbangan ESG ke dalam operasi harian kami, dan secara aktif bekerjasama dengan rakan kongsi yang berkongsi nilai kami. VT Markets ialah penyokong teguh akses—bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga kepada peluang yang sama, keperluan penting dan taraf hidup yang lebih baik untuk semua.

Ketahui lebih lanjut tentang cara kami sedang memenuhi Matlamat Pembangunan Mampan berikut:

 • Tiada Kemiskinan 1
 • Sifar Kelaparan 2
 • Kesihatan dan Kesejahteraan yang Baik 3
 • Kualiti Pendidikan 4
 • Jantina Kesaksamaan 5
 • Air bersih dan Sanitasi 6
 • Tenaga Mampu Milik dan Bersih 7
 • Kerja Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 8
 • industri,Inovasi Dan Infrastruktur 9
 • Dikurangkan Ketaksamaan 10
 • Mampan Bandar Dan Komuniti 11
 • Bertanggungjawab Penggunaan Dan Pengeluaran 12
 • iklim Tindakan 13
 • Kehidupan Di Bawah air 14
 • Hidup Hidup Tanah 15
 • Damai, Keadilan Dan Kuat Institusi 16
 • Perkongsian Untuk Matlamat 17
Tiada Kemiskinan 1

Mewujudkan dunia bebas kemiskinan melalui pemerkasaan kewangan.

Kami menyedari bahawa akses kepada pengetahuan dan perkhidmatan kewangan adalah penting untuk mengeluarkan individu dan komuniti daripada kemiskinan.

Dengan memupuk keterangkuman ekonomi, kami berusaha untuk memperkasakan individu daripada semua lapisan masyarakat untuk membina masa depan yang lebih baik untuk diri mereka dan keluarga mereka.

Kami dengan bangganya menyokong inisiatif yang menggalakkan celik kewangan dan meluaskan akses kepada modal untuk populasi yang kurang mendapat perkhidmatan.

Sifar Kelaparan 2

Menyediakan makanan melalui ShareTheMeal.

Kami bersemangat untuk menamatkan kelaparan dunia dan berusaha untuk menyokong organisasi yang menyediakan makanan yang mudah diakses dan berkhasiat kepada mereka yang memerlukan.

Ini termasuk ShareTheMeal, inisiatif Program Makanan Dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Aplikasi pengumpulan dana ini membolehkan sesiapa sahaja untuk menyediakan kanak-kanak dengan nutrisi penting. Sehingga kini, ShareTheMeal telah menyediakan lebih 175 juta makanan kepada orang yang memerlukan.

Pada tahun 2023, kami mengumpulkan dan menderma 2,000 makanan melalui ShareTheMeal kepada kanak-kanak yang kurang bernasib baik di seluruh dunia.

Kesihatan dan Kesejahteraan yang Baik 3

Memperjuangkan kesejahteraan fizikal dan mental.

Kami memupuk persekitaran kerja yang menyokong dan inklusif yang menggalakkan keseimbangan kehidupan kerja, kesejahteraan mental dan pembangunan peribadi.

Kami menyedari kepentingan akses kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan untuk semua. Ini menyemarakkan advokasi kami untuk inisiatif yang menggalakkan pendidikan kesihatan, pencegahan penyakit dan akses kepada penjagaan kesihatan yang berpatutan dan berkualiti.

Pendidikan Berkualiti 4

Memperjuangkan kemajuan diri dan masyarakat melalui pendidikan.

Kami komited untuk menyediakan sumber pendidikan yang boleh diakses dan komprehensif melalui platform kami. Ini memperkasakan pengguna kami dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mengemudi pasaran kewangan dengan yakin.

Kami berhasrat untuk bekerjasama dengan institusi pendidikan, pakar dan organisasi yang menggalakkan celik kewangan dan perkongsian pengetahuan. Ini akan mendemokrasikan akses kepada pendidikan kewangan, dan membina masyarakat yang berpengetahuan dan diperkasakan dari segi kewangan.

Kesaksamaan Jantina 5

Mewujudkan masyarakat yang adil dan saksama di mana semua orang berkembang maju tanpa mengira jantina.

Kami komited untuk mewujudkan tempat kerja yang inklusif dan pelbagai di mana semua individu— tanpa mengira jantina—berasa dihargai, dihormati dan diberi kuasa untuk mencapai potensi penuh mereka. Kami berusaha untuk menghapuskan berat sebelah jantina dan halangan kepada kemajuan, memastikan peluang yang sama untuk semua pekerja.

Pada masa yang sama, kami juga menyokong kesaksamaan jantina di luar tembok syarikat kami. Kami berhasrat untuk melibatkan diri dalam inisiatif yang menggalakkan pemerkasaan wanita, pembangunan kepimpinan, dan perwakilan yang sama dalam peranan membuat keputusan.

Air Bersih Dan Sanitasi 6

Menguruskan air secara bertanggungjawab.

Kami mengiktiraf kepentingan akses kepada air bersih dan sanitasi untuk kesihatan manusia, kelestarian alam sekitar dan pembangunan ekonomi.

Kami berusaha untuk meminimumkan kesan alam sekitar kami, dan menggalakkan amalan pengurusan air yang bertanggungjawab dalam operasi kami. Melalui langkah kecekapan dan penyumberan yang bertanggungjawab, kami menyasarkan untuk memulihara sumber air dan mengurangkan pencemaran air.

Selain itu, kami sentiasa bersedia untuk menyokong inisiatif yang meningkatkan akses kepada air bersih dan sanitasi dalam komuniti setempat kami.

Tenaga Mampu Milik dan Bersih 7

Memaksimumkan kecekapan tenaga.

Kami berusaha untuk menggunakan sumber tenaga boleh diperbaharui dan langkah kecekapan tenaga dalam operasi kami. Melalui penggunaan lampu LED dan peralatan cekap tenaga yang lain di pejabat, kami menyasarkan untuk mengurangkan jejak karbon kami dan menyumbang kepada mengurangkan perubahan iklim.

Kami menyokong inisiatif yang memudahkan peralihan kepada ekonomi rendah karbon, dan yang meningkatkan akses kepada tenaga mampu milik dan bersih untuk semua. Kami juga bekerjasama dengan rakan kongsi yang memegang nilai yang sama untuk memajukan penyelesaian tenaga boleh diperbaharui.

Kerja Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 8

Mencipta peluang dengan pertumbuhan ekonomi yang mampan.

Kami mengutamakan mewujudkan peluang pekerjaan yang memuaskan untuk pekerja, kontraktor dan rakan kongsi kami. Dengan menegakkan amalan buruh yang adil, menyediakan gaji yang kompetitif, dan memupuk persekitaran kerja yang selamat dan inklusif, kami mewujudkan peluang untuk semua orang untuk berkembang maju.

Kami juga sentiasa bersedia untuk menyokong inisiatif yang menggalakkan keusahawanan, inovasi dan pemerkasaan ekonomi dalam komuniti setempat kami.

Industri, Inovasi Dan Infrastruktur 9

Meningkatkan produktiviti melalui teknologi inovatif.

Kami mengutamakan pelaburan dalam teknologi dan infrastruktur inovatif yang meningkatkan kecekapan dan kemampanan dalam operasi kami. Penyelidikan dan pembangunan berterusan membantu kami berinovasi dan mengoptimumkan proses, produk dan perkhidmatan kami untuk memenuhi keperluan pelanggan dan rakan kongsi kami yang semakin berkembang.

Dengan memperjuangkan inovasi dan infrastruktur, kami menyasarkan untuk menangani cabaran global dan mewujudkan impak positif yang berkekalan dalam amalan, perkongsian dan penglibatan komuniti kami.

Ketaksamaan yang dikurangkan 10

Mewujudkan komuniti yang pelbagai, saksama dan inklusif.

Kami komited untuk memupuk kepelbagaian, ekuiti dan kemasukan dalam tempat kerja dan komuniti kami. Kami berusaha untuk mencipta budaya yang meraikan perbezaan, menghargai perspektif yang pelbagai dan menggalakkan peluang yang sama untuk semua.

Di luar tembok syarikat kami, kami menyokong dasar dan inisiatif yang menangani jurang sosial dan ekonomi, menggalakkan mobiliti sosial dan memperkasakan komuniti terpinggir.

Melalui tindakan dan kerjasama kami, kami menyasarkan untuk menyumbang kepada masyarakat yang lebih adil, saksama dan inklusif.

Bandar dan Komuniti Lestari 11

Menyumbang kepada komuniti inklusif, berdaya tahan dan mampan.

Kami mengutamakan amalan mampan dalam operasi kami, bertujuan untuk meminimumkan jejak alam sekitar kami sambil menyumbang kepada kesihatan dan kesejahteraan kawasan bandar. Untuk menggalakkan pembangunan bandar yang mampan, kami mengguna pakai kecekapan tenaga, langkah pengurangan sisa dan penyelesaian pengangkutan yang mampan.

Kami juga terlibat dengan komuniti dan rakan kongsi tempatan untuk menangani cabaran bandar dan menggalakkan daya tahan dan penglibatan komuniti. Ini termasuk penajaan kami baru-baru ini untuk Bengkel Antarabangsa Ketiga mengenai Belia dan Profesional Muda yang diketuai UNESCO dalam Sains, Kejuruteraan, Teknologi dan Inovasi untuk Bencana dan Ketahanan Iklim pada tahun 2023.

Penggunaan Dan Pengeluaran Bertanggungjawab 12

Menggalakkan penggunaan mampan.

Kami menyedari kepentingan menggalakkan penggunaan mampan dan corak pengeluaran untuk memastikan kesejahteraan manusia dan planet ini.

Kami berusaha untuk meminimumkan pembaziran, mengurangkan penggunaan tenaga dan mengoptimumkan sumber.

Selain itu, kami juga menggalakkan kesedaran dan pendidikan di kalangan pekerja, pelanggan dan rakan kongsi kami tentang kepentingan penggunaan dan pengeluaran yang mampan. Kami menggalakkan keputusan pembelian yang bertanggungjawab, dan menyediakan maklumat tentang alternatif yang mampan untuk membantu individu membuat pilihan termaklum.

Tindakan Iklim 13

Memerangi ketidaksamaan dan krisis iklim dengan UNESCO.

Kami berdedikasi untuk memerangi perubahan iklim dan kesannya. Sebagai contoh, kami menaja Bengkel Antarabangsa Ke-3 mengenai Belia dan Profesional Muda dalam Sains, Kejuruteraan, Teknologi dan Inovasi untuk Bencana dan Ketahanan Iklim dengan UNESCO. Ini memperkasakan generasi seterusnya untuk membina komuniti yang berdaya tahan terhadap bencana iklim. Inisiatif kami meningkatkan kesedaran, menggalakkan kesediaan dan memupuk daya tahan dalam komuniti yang terdedah. Melalui pendidikan dan pembinaan kapasiti, kami menyasarkan masa depan yang mampan dan berdaya tahan untuk semua.

Kehidupan Di Bawah Air 14

Melindungi biodiversiti.

Kami sentiasa bersedia untuk menyokong inisiatif yang menggalakkan pemuliharaan marin dan perlindungan biodiversiti. Selain itu, kami secara aktif menyokong usaha untuk menangani ancaman kepada ekosistem marin seperti pencemaran. Lebih dekat dengan rumah, pekerja kami juga bersemangat mengambil bahagian dalam pembersihan pantai di kawasan mereka.

Kehidupan Di Darat 15

Memulihara dan memulihkan habitat dan ekosistem semula jadi.

Melalui tindakan dan perkongsian kami, kami berusaha untuk menggalakkan penggunaan tanah yang bertanggungjawab, pemuliharaan habitat semula jadi dan pemulihan ekosistem yang terdegradasi. Kami menyokong inisiatif yang meminimumkan penebangan hutan, kehilangan habitat dan kemerosotan biodiversiti. Kami juga memperjuangkan rakan usaha sama yang mempromosikan pertanian mampan dan amalan pengurusan tanah.

Keamanan, Keadilan dan Institusi yang Teguh 16

Memperjuangkan ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang baik.

Melalui tindakan dan perkongsian kami, kami berusaha untuk menggalakkan ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang baik dalam semua aspek operasi kami. Kami mematuhi amalan perniagaan yang beretika, menghormati hak asasi manusia, dan menggalakkan kepelbagaian dan kemasukan di tempat kerja dan rantaian bekalan kami.

Perkongsian Untuk Matlamat 17

Memupuk kerjasama dan perkongsian strategik.

Kami secara aktif mencari peluang kerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan. Ini termasuk organisasi, perniagaan dan komuniti. Kami percaya bahawa dengan bekerjasama, kami boleh memanfaatkan kekuatan kolektif, sumber dan kepakaran kami untuk menangani cabaran yang kompleks dan memacu perubahan yang bermakna.

Contoh komitmen kami ialah penyertaan kami dalam perkongsian dan inisiatif pelbagai pihak yang memajukan keutamaan pembangunan mampan. Dengan bergabung tenaga dengan individu dan organisasi yang berfikiran sama seperti UNESCO, kami berhasrat untuk menguatkan impak kami, memupuk inovasi dan mempercepatkan kemajuan ke arah SDG.

Berminat dengan kerjasama ESG?

Jika anda ingin bekerjasama dengan kami dalam inisiatif ESG, hubungi kami di [email protected].

Mula berdagang dengan VT Markets hari ini

 • 1

  Daftar

  Daftar untuk akaun dagangan VT Markets anda secara langsung.
 • 2

  Deposit

  Membiayai akaun anda melalui kaedah pembayaran pilihan anda.
 • 3

  Berdagang

  Mula berdagang pada PC,
  mudah alih, atau web.
Berdagang sekarang