VT Markets APP

Trade CFDs on FX, Gold and more

Get

ESG

ปรัชญาและกลยุทธ์ ESG ของเรา

ที่ VT Markets เราปรับปรุงปรัชญาและกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) อย่างต่อเนื่อง เราผสานรวมการพิจารณา ESG เข้ากับการดำเนินงานประจำวันของเรา และทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันกับพันธมิตรที่มีค่านิยมเดียวกันกับเรา VT Markets เป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันในการเข้าถึง ไม่ใช่แค่การซื้อขาย แต่ยังรวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกัน ความต้องการที่จำเป็น และมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนี้:

 • ขจัดความยากจน 1
 • ขจัดความหิวโหย 2
 • สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 3
 • การศึกษาที่มีคุณภาพ 4
 • ความเท่าเทียมทางเพศ 5
 • น้ำสะอาดและสุขาภิบาล 6
 • พลังงานสะอาดในราคาที่เอื้อมถึง 7
 • การทำงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 8
 • อุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 9
 • ลดความเหลื่อมล้ำ 10
 • เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 11
 • แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 12
 • การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 13
 • ชีวิตใต้น้ำ 14
 • ชีวิตบนบก 15
 • สันติภาพ ยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็ง 16
 • ความร่วมมือเพื่อเป้าหมาย 17
ขจัดความยากจน 1

สร้างโลกที่ปราศจากความยากจนผ่านการเสริมอำนาจทางการเงิน

เราตระหนักดีว่าการเข้าถึงความรู้และบริการทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้บุคคลและชุมชนหลุดพ้นจากความยากจน

ด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เรามุ่งมั่นที่จะเสริมศักยภาพบุคคลจากทุกสาขาอาชีพ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับตนเองและครอบครัว

เราภูมิใจสนับสนุนการริเริ่มโครงการที่ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และขยายการเข้าถึงเงินทุนสำหรับประชากรที่ด้อยโอกาส

ขจัดความหิวโหย 2

ส่งมอบอาหารผ่าน ShareTheMeal

เรามุ่งมั่นที่จะยุติความอดอยากในโลก และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ที่จัดหาอาหารที่เข้าถึงได้และมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

ซึ่งรวมถึง ShareTheMeal ที่เป็นโครงการริเริ่มด้านอาหารโลกขององค์การสหประชาชาติ โดยแอประดมทุนนี้ ช่วยให้ทุกคนสามารถจัดหาโภชนาการที่จำเป็นให้แก่เด็ก ๆ ได้ จนถึงวันนี้ ShareTheMeal ได้มอบอาหารให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมาแล้วมากกว่า 175 ล้านมื้อ

ในปี 2023 เราได้เรี่ยไรและบริจาคอาหาร 2,000 มื้อผ่าน ShareTheMeal ให้กับเด็กด้อยโอกาสทั่วโลก

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 3

ส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

เราส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนและครอบคลุม ซึ่งส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน สุขภาพจิต และการพัฒนาส่วนบุคคล

เราตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับทุกคน นี่เป็นการกระตุ้นให้เราสนับสนุนโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรค และการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง

การศึกษาที่มีคุณภาพ 4

ส่งเสริมความก้าวหน้าส่วนบุคคลและสังคมผ่านการศึกษา

เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาที่เข้าถึงได้และครอบคลุมผ่านแพลตฟอร์มของเรา สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้ของเรามีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการนำทางตลาดการเงินอย่างมั่นใจ

เรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรที่ส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการแบ่งปันความรู้ สิ่งนี้จะทำให้การเข้าถึงการศึกษาทางการเงินเป็นประชาธิปไตย และสร้างสังคมที่มีความรู้และมีอำนาจทางการเงิน

ความเท่าเทียมทางเพศ 5

สร้างสังคมที่ยุติธรรมและเสมอภาคที่ทุกคนสามารถเจริญเติบโตได้โดยไม่คำนึงถึงเพศ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมและหลากหลายสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงเพศ รู้สึกถึงคุณค่า ได้รับความเคารพ และได้รับพลังในการบรรลุศักยภาพสูงสุดของตน เรามุ่งมั่นที่จะขจัดอคติทางเพศและอุปสรรคต่อความก้าวหน้า เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานทุกคน

ในเวลาเดียวกัน เรายังสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศนอกเหนือจากกำแพงบริษัทของเราด้วย เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในโครงการริเริ่มที่ส่งเสริมการเสริมพลังของผู้หญิง การพัฒนาความเป็นผู้นำ และการเป็นตัวแทนที่เท่าเทียมกันในบทบาทการตัดสินใจ

น้ำสะอาดและสุขาภิบาล 6

บริหารจัดการน้ำอย่างมีความรับผิดชอบ

เราตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขอนามัยเพื่อสุขภาพของมนุษย์ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเศรษฐกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการน้ำอย่างมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของเรา ด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพและการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ เรามุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและลดมลพิษทางน้ำ

นอกจากนี้ เรายังพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่ปรับปรุงการเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขอนามัยในชุมชนท้องถิ่นของเรา

พลังงานสะอาดในราคาที่เอื้อมถึง 7

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด

เรามุ่งมั่นที่จะนำแหล่งพลังงานหมุนเวียนและมาตรการประสิทธิภาพพลังงานมาใช้ในการดำเนินงานของเรา ด้วยการใช้ไฟ LED และอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอื่น ๆ ในสำนักงาน เรามุ่งหวังที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีส่วนร่วมในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เราสนับสนุนความคิดริเริ่มที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และเพิ่มการเข้าถึงพลังงานสะอาดที่ราคาไม่แพงสำหรับทุกคน นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับพันธมิตรที่มีค่านิยมที่คล้ายคลึงกันเพื่อพัฒนาโซลูชั่นพลังงานทดแทน

งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 8

สร้างโอกาสด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

เราให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสประสบความสำเร็จในการจ้างงานให้แก่พนักงาน ผู้รับเหมา และหุ้นส่วนของเรา ด้วยการสนับสนุนหลักปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นธรรม การให้ค่าจ้างที่แข่งขันได้ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและครอบคลุม เพื่อสร้างโอกาสประสบความสำเร็จให้แก่ทุกคน

นอกจากนี้ เรายังพร้อมที่จะสนับสนุนความคิดริเริ่มที่ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรม และการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นของเราอยู่เสมอ

อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน 9

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

เราให้ความสำคัญกับการลงทุนในนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการดำเนินงานของเรา การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องช่วยให้เราคิดค้นและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเรา

ด้วยการสนับสนุนด้านนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน เรามุ่งมั่นที่จะจัดการกับความท้าทายระดับโลก และสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืนในแนวทางปฏิบัติ ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของชุมชน

ลดความเหลื่อมล้ำ 10

การสร้างชุมชนที่หลากหลาย เสมอภาค และครอบคลุม

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกในสถานที่ทำงานและชุมชนของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมที่เฉลิมฉลองความแตกต่าง เห็นคุณค่าของมุมมองที่หลากหลาย และส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน

นอกเหนือจากกำแพงบริษัทของเราแล้ว เราสนับสนุนนโยบายและความคิดริเริ่มที่จัดการกับความแตกต่างทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางสังคม และเสริมศักยภาพให้กับชุมชนชายขอบ

เรามุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในสังคมที่ยุติธรรม เสมอภาค และครอบคลุมมากขึ้นผ่านการกระทำและความร่วมมือของเรา

เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 11

มีส่วนร่วมในชุมชนที่ครอบคลุม ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน

เราให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในการดำเนินงานของเรา โดยมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็มีส่วนดีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเขตเมืองด้วย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน เรานำประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มาตรการลดของเสีย และโซลูชั่นการขนส่งที่ยั่งยืนมาใช้

นอกจากนี้เรายังมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและพันธมิตรเพื่อจัดการกับความท้าทายในเมืองและส่งเสริมความยืดหยุ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนล่าสุดของเราในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ที่นำโดย UNESCO ว่าด้วยเยาวชนและผู้ประกอบวิชาชีพรุ่นใหม่ในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูจากภัยพิบัติและสภาพภูมิอากาศในปี 2023

การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ 12

ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน

เราตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนเพื่อรับรองความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งผู้คนและโลก

เรามุ่งมั่นที่จะลดของเสีย ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร

นอกจากนี้เรายังส่งเสริมความตระหนักรู้และการให้ความรู้แก่พนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรของเราเกี่ยวกับความสำคัญของการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เราสนับสนุนการตัดสินใจซื้ออย่างมีความรับผิดชอบ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกที่ยั่งยืนเพื่อช่วยให้แต่ละบุคคลมีข้อมูลในการตัดสินใจ

การรับมือการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ 13

ต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำและวิกฤตสภาพภูมิอากาศไปกับ UNESCO

เราทุ่มเทเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เราสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ว่าด้วยเยาวชนและผู้ประกอบวิชาชีพรุ่นใหม่ในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ UNESCO สิ่งนี้ช่วยให้คนรุ่นต่อไปสามารถสร้างชุมชนที่มีความยืดหยุ่นต่อภัยพิบัติทางสภาพอากาศ โครงการริเริ่มของเราสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมการเตรียมพร้อม และส่งเสริมความยืดหยุ่นในชุมชนที่เปราะบาง เรามุ่งเป้าไปที่อนาคตที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นสำหรับทุกคนผ่านการศึกษาและการเสริมสร้างขีดความสามารถ

ชีวิตใต้น้ำ 14

การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

เราพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนความคิดริเริ่มที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทางทะเลและการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนความพยายามในการจัดการกับภัยคุกคามต่อระบบนิเวศทางทะเล เช่น มลพิษ ยิ่งใกล้บ้านมากขึ้น พนักงานของเราก็ยิ่งกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดชายหาดในภูมิภาคของตน

ชีวิตบนบก 15

การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยและระบบนิเวศตามธรรมชาติ

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างรับผิดชอบ การอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมผ่านการดำเนินการและความร่วมมือของเรา เราสนับสนุนความคิดริเริ่มที่ลดการตัดไม้ทำลายป่า การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย และความเสื่อมโทรมของความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้เรายังสนับสนุนผู้ทำงานร่วมกันที่ส่งเสริมการเกษตรกรรมแบบยั่งยืนและแนวปฏิบัติในการจัดการที่ดิน

สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง 16

ส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และธรรมาภิบาล

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และธรรมาภิบาลในทุกด้านของการดำเนินงานของเราผ่านการดำเนินการและความร่วมมือของเรา เราปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกในสถานที่ทำงานและห่วงโซ่อุปทานของเรา

ความร่วมมือเพื่อเป้าหมาย 17

ส่งเสริมความร่วมมือและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

เรากระตือรือร้นแสวงหาโอกาสในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงองค์กร ธุรกิจ และชุมชน เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกันทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญร่วมกันของเราเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย

ตัวอย่างของความมุ่งมั่นของเรา คือการมีส่วนร่วมในความร่วมมือและความคิดริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายที่ส่งเสริมลำดับความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการผนึกกำลังกับบุคคลและองค์กรที่มีแนวคิดเหมือนกัน เช่น UNESCO เรามุ่งมั่นที่จะขยายผลกระทบของเรา ส่งเสริมนวัตกรรม และเร่งความก้าวหน้าไปสู่ ​​SDGs

สนใจร่วมงานกับ ESG หรือไม่?

หากคุณต้องการร่วมมือกับเราในการริเริ่มโครงการ ESG โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

เริ่มเทรดกับ VT Markets วันนี้

 • 1

  ลงทะเบียน

  ลงทะเบียนสำหรับบัญชีเทรด VT Markets ของคุณ
 • 2

  ฝากเงิน

  ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณผ่านวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการ
 • 3

  เทรด

  เริ่มต้นเทรดบน PC, มือถือ, หรือเว็บไซต์
เทรดเลย