Mở tài khoản demo và bắt đầu giao dịch với chi phí bằng không và không rủi ro