“Lots of Gold” Promo Offer 1st October – 31st December

ข้อเสนอโปรโมชัน “Lots of Gold” 1 ตุลาคา – 31 ธันวาคม

    -ทอง 1 สลึง (0.25 บาท)

    -ทอง 0.5 บาท

    -ทอง 1 บาท

    -ทอง 2 บาท

    -ทอง 5 บาท

    -ทอง 10 บาท

*เงื่อนไขรายละเอียดสามารถดูได้ด้านล่าง

ขั้นตอนการเข้าร่วมโปรโมชัน

เปิดบัญชีซื้อขายจริงกับเรา
กรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วมโปรโมชันบนหน้าเว็บไซต์
กรอกแบบฟอร์มเลย
เริ่มต้นการซื้อขาย
เงื่อนไขและข้อกำหนด

“Lots of Gold” Promo Offer 1st October – 31st December
ข้อเสนอโปรโมชัน “Lots of Gold” 1 ตุลาคา – 31 ธันวาคม

This offer is available from 10/1/2021 – 12/31/2021
ข้อเสนอนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 10/1/2021 – 31/12/2021

ของรางวัล

Prizes Requirement
1 Salung (0.25 Baht) Gold 96.5% Deposit $1000 + 130 lots
0.5 Baht Gold 96.5% Deposit $1500 + 250 lots
1 Baht Gold 96.5% Deposit $2000 + 500 lots
2 Baht Gold 96.5% Deposit $4000 + 980 lots
5 Baht Gold 96.5% Deposit $ 10,000 + 2400 lots
10 Baht Gold 96.5% Deposit $20,000 + 4600 lots
 1. Client would be able to redeem the prize one time only.
  – ลูกค้าจะสามารถแลกของรางวัลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 2. This offer is available to VT Markets’ Clients who resides in Thailand ONLY.
  – ข้อเสนอนี้มีให้สำหรับลูกค้าของ VT Markets ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 3. VT Markets will offer this to new and existing clients at its discretion. If you are not sure about your eligibility, please contact [email protected].
  – VT Markets จะเสนอสิ่งนี้ให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันตามดุลยพินิจของบริษัท หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณ โปรดติดต่อ [email protected]

 4. New clients must open a new live account with VT Markets (meaning, not a “demo” account). By opening a new account with VT Markets, the client acknowledges they have read and agreed to be bound by these Terms and Conditions and VT Markets’ Terms and Conditions.
  – ลูกค้าใหม่ต้องเปิดบัญชีจริงกับ VT Markets (หมายถึงไม่ใช่บัญชี “เดโม”) เมื่อเปิดบัญชีใหม่กับ VT Markets ลูกค้ารับทราบว่าได้อ่านและตกลงที่จะตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการของ VT Markets

 5. By participating in this promotion, clients acknowledge that they have read and agreed to be bound by these Terms and Conditions and VT Markets Terms and Conditions.
  – ในการเข้าร่วมโปรโมชันนี้ ลูกค้าต้องรับทราบว่าได้อ่านและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเงื่อนไขเหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ VT Markets

 6. Eligible Clients will be able to receive the prize when the deposit and trading requirement is fulfilled within the period. (1st October – 31st December)
  – ลูกค้าที่มีสิทธิ์จะสามารถรับรางวัลได้ ต่อเมื่อข้อกำหนดการฝากเงินและการซื้อขายสำเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาดังกล่าว (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม)

 7. Internal transfers, balance or cash adjustments, Introducer/Affiliate rebates or commissions of any kind will not be considered new deposits and therefore will not be counted towards this offer.
  – การโอนเงินภายใน ยอดคงเหลือหรือการปรับเงินสด รีเบทหรือคอมมิชชันของผู้แนะนำ/ พันธมิตรใด ๆ จะไม่ถือเป็นเงินฝากใหม่ซึ่งจะไม่ถูกนำมาคำนวณรวมในข้อเสนอนี้

 8. Only closed trades will be counted towards to this offer.
  – เฉพาะการซื้อขายที่ปิดสำเร็จแล้วเท่านั้นที่จะถูกนับรวมในข้อเสนอนี้

  Trading Products Every lot Trade
  FX, Gold, Silver and Oil 1
  Indices and Share CFDs 0.01
  Other Products 0
 9. VT Markets will review and process your prize within 2 weeks after Deposit & Trading period ends, and will notify you within this period. If the said period is over, the client will waive the right to receive the prize.
  – VT Markets จะตรวจสอบและดำเนินการเรื่องของรางวัลภายใน 2 สัปดาห์หลังจากระยะเวลาการฝากและการซื้อขายสิ้นสุดลง และจะแจ้งให้ลูกค้าที่ได้รับรางวัลทราบภายในช่วงเวลานี้ หากลูกค้าไม่มายืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล

 10. The prize items are redeemable for cash or balance. The cash amount will be according to table below.
  – ของรางวัลสามารถแลกเป็นเงินสดหรือยอดคงเหลือได้ ซึ่งจำนวนเงินจะเป็นไปตามตารางด้านล่าง

  Prizes To Account Balance
  1 Salung (0.25 Baht) Gold 96.5% $210
  0.5 Baht Gold 96.5% $440
  1 Baht Gold 96.5% $875
  2 Baht Gold 96.5% $1,750
  5 Baht Gold 96.5% $4,400
  10 Baht Gold 96.5% $8,800
 11. Fraudulent, multiple or incorrectly completed applications will not be accepted. VT Markets will not be responsible for any lost, late, incomplete, illegible, or misdirected entries.
  – การลงทะเบียนที่หลอกลวง กรอกหลายครั้ง หรือกรอกไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการยอมรับทั้งสิ้น VT Markets จะไม่รับผิดชอบต่อรายการใด ๆ ที่สูญหาย ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออกหรือส่งผิด

 12. The Promotion is subject to availability. VT Markets cannot guarantee that the Promotion offered will be available. Clients acknowledge and agree to receive the value of the promotion in the form of balance credited into their account VT Markets is unable to ship the gift under this promotion or the gift is no longer available for purchase. The cash amount will be according to the table.
  – โปรโมชันขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ VT Markets ไม่สามารถรับประกันได้ว่าโปรโมชันที่เสนอจะมีให้ ณ เวลานั้น ลูกค้ารับทราบและตกลงที่จะรับมูลค่าของโปรโมชันในรูปแบบของยอดเงินที่โอนเข้าบัญชีของพวกเขา ในกรณีที่ VT Markets ไม่สามารถจัดส่งของรางวัลภายใต้โปรโมชันนี้ หรือของรางวัลไม่สามารถจัดหาได้อีกต่อไป ซึ่งจำนวนเงินจะเป็นไปตามตาราง

 13. VT Markets shall not be responsible or liable in for any delays in providing the Promotion to the client. VT Markets will use all reasonable endeavors to provide the Promotion to the client within 30 days.
  – VT Markets จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความล่าช้าใดๆ ในการส่งมอบโปรโมชันให้กับลูกค้า ซึ่ง VT Markets จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลทั้งหมดในการมอบโปรโมชันให้กับลูกค้าภายใน 30 วัน

 14. VT Markets shall not be liable for any loss (including, without limitation, indirect, special or consequential loss or loss of profits), cost, expense or damage which is suffered or sustained in connection (directly or indirectly) with the use of the Promotion.
  – VT Markets จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ (รวมถึง การสูญเสียหรือการสูญเสียผลกำไรทางอ้อม พิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่อง) ต้นทุน ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต่อเนื่อง (โดยตรงหรือโดยอ้อม) กับการใช้โปรโมชัน

 15. The Promotion may not be used in-conjunction with any other offer with the exception of any deposit credit promotion as notified to you.
  – ไม่สามารถใช้โปรโมชันร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ยกเว้นโปรโมชันเครดิตเงินฝากตามที่แจ้งให้ลูกค้าทราบ

 16. VT Markets at its sole discretion can exclude a client from participating in its offers or promotions if it believes of a suspected fraudulent activity or an action by a client is found to in violation of its Client Agreement or the offer/promotion Terms and Conditions. In case of a breach, VT Markets reserves the right to deduct any prize amounts after the prize is claimed.
  – VT Markets มีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวสามารถแยกลูกค้าจากการเข้าร่วมในข้อเสนอหรือโปรโมชันของตนได้ หากพบว่ามพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือการกระทำของลูกค้าที่ละเมิดต่อข้อตกลงหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอ/โปรโมชัน ในกรณีที่มีการละเมิด VT Markets ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินรางวัลใด ๆ หลังจากที่อ้างสิทธิ์รางวัล

 17. This program can be retracted at any time of VT Markets’ choosing and account eligibility will be subject to our discretion.
  – โปรแกรมนี้สามารถเพิกถอนได้ทุกเมื่อตามความต้องการของ VT Markets และคุณสมบัติบัญชีที่มีสิทธิ์จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

 18. Any dispute or situation not covered by these Terms will be resolved by VT Markets in its sole discretion.
  – ข้อพิพาทหรือสถานการณ์ใดๆ ที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขโดย VT Markets ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

 
VT Markets General Terms and Conditions

The following conditions apply to all offers unless explicitly stated otherwise:

 1. This offer cannot be used in conjunction with any other offer.

 2. All VT Markets offers are only available in accordance with applicable law.

 3. VT Markets offers are not designed to alter or modify an individual’s risk preference or encourage individuals to trade in a manner inconsistent with their trading strategies.

 4. Clients should ensure that they operate their trading account in a manner consistent with their trading comfort level.

 5. New Accounts are subject to approval as per VT Markets’ account opening procedure.

 6. Individuals who apply for an account must check their local laws and regulations before applying for an account with VT Markets.

 7. Accounts under PAMM/MAM are not eligible to participate in any VT Markets offers.

 8. Clients are not allowed to use the credit bonus to hedge positions. VT Markets reserves the right to cancel a client’s eligibility to participate in any credit bonus offers and remove partial/all credit bonus from his/her trading account without further notice.

 9. VT Markets reserves the right to decline any application or indication to participate in any promotion at its sole discretion, without the need to provide any justification or explain the reasons for such a decline.

 10. VT Markets reserves the right to exclude and/or cancel a client’s participation in its offers or promotions if: a) Churning (opening and closing of Margin FX or CFD transaction just for the benefit of earning a benefit); b) the client is found to be in violation of its Client Agreement or has breached the promotions terms and conditions. In case such misconduct or the breach, VT Markets shall have the right to deduct any bonus amounts from the trading account.

 11. VT Markets may at any time make changes to these terms and conditions and will notify you of these changes by posting the modified terms on VT Markets website. You are advised to revise these Terms regularly and by your continued use of VT Markets website and services that you accept any such modified terms. VT Markets reserves the right to modify or cancel any offers at its sole discretion at any time.

 12. VT Markets may at any time, at its sole discretion, cease or discontinue any of its promotions.

 13. All VT Markets promotions only apply to VT Markets standard accounts unless explicitly stated otherwise.

 14. VT Markets will not be liable for any loss, costs, expense, or damage which may be suffered in connection with this offer and which by law may not be excluded by these Terms.

 15. If these terms and conditions are translated into a language other than English, then the English version of the terms shall prevail where there is any inconsistency.

 16. The provider of this offer is Vantage International Group Limited (SIBL 1383491)

ลงทะเบียนเพื่อขอรับ สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม