โบนัสฝากสองชั้น 50%

20% สำหรับ

การฝากครั้งแรก

เพิ่ม ศักยภาพ

การฝาก ขั้นกว่า

โบนัสเงินฝาก
50%,20%

VT Markets มอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าที่เปิดบัญชีจริงกับเราทั้งบัญชี STP,ECN สำหรับลูกค้าที่ทำการฝากเงินกับเรา สามารถรับเครดิตโบนัสสูงสุดถึง $20,000 เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับโบนัสผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มศักยภาพในการซื้อขายให้มากขึ้น

เพื่อได้รับข้อเสนอนี้ลูกค้าต้องทำการฝาก $200 เป็นต้นไป โปรดอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนการสมัครเข้าร่วม

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมโปรโมชัน

เปิดบัญชีซื้อขายจริงกับเรา
ทำการฝากเงิน
กรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วมโปรโมชันบนหน้าเว็บไซต์
รอรับโบนัสภายในวันทำการ
เงื่อนไขและข้อกำหนด

VT Markets Credit Bonus Scheme Terms and Conditions
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมโบนัสเงินฝาก

This offer is provided by VT Markets, traded under Vantage International Group Limited (herein “the Company” or “VT Markets”), to the Company’s clients.
ข้อเสนอนี้จัดทำโดย VT Markets ซึ่งซื้อขายภายใต้ Vantage International Group Limited (ณ ทีนี้เรียกว่า “บริษัท ” หรือ “VT Markets”) ให้กับลูกค้าของบริษัท

PROMOTION TERMS AND CONDITIONS
ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชัน

 1. This offer is available from 1 February 2021
  ข้อเสนอนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

 2. This offer is available to all VT Markets’ Clients who resides in Thailand and Lao.
  ข้อเสนอนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าของ VT Markets ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยและประเทศลาวเท่านั้น

 3. VT Markets will offer this to new and existing clients at its discretion. If you are not sure about your eligibility, please contact [email protected].
  VT Markets จะมอบข้อเสนอนี้ให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันตามดุลยพินิจของบริษัท หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณโปรดติดต่อ [email protected]

 4. New clients must open a new live account with VT Markets (meaning, not a “demo” account). By opening a new account with VT Markets, the client acknowledges they have read and agreed to be bound by these Terms and Conditions and VT Markets’ Terms and Conditions.
  ลูกค้าใหม่ต้องเปิดบัญชีจริงกับ VT Markets (หมายถึงไม่ใช่บัญชี “เดโม”) เมื่อเปิดบัญชีใหม่กับ VT Markets ลูกค้ารับทราบว่าได้อ่านและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการของ VT Markets

 5. To participate in this offer, client must opt-in to be part of this promotion by confirming his or her decision by submitting the opt-in form on the offer page (Page URL) or contact [email protected].
  การเข้าร่วมข้อเสนอนี้ลูกค้าต้องดำเนินการยืนยันโดยการส่งแบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมในหน้าข้อเสนอ (URL ) หรือติดต่อ [email protected]

 6. Eligible clients will receive credit bonus as per below:
  ลูกค้าที่มีสิทธิ์จะได้รับโบนัสเครดิตตามเงื่อนไขด้านล่าง:

  1. 50% of your first deposit, up to $1,000 credit (base currency)
   50% ของเงินฝากครั้งแรกของคุณ โดยสามารถได้รับเครดิตสูงสุด $1,000 (สกุลเงินหลัก)

  2. 20% of your subsequent deposits
   20% ของเงินฝากครั้งถัดไป

  “subsequent deposits” means any deposits you made after your first deposit, or the part that exceeds $2,000 from your first deposit.
  “ฝากครั้งถัดไป” หมายถึงเงินฝากใด ๆ ที่คุณดำเนินการหลังจากการฝากเงินครั้งแรกหรือเงินส่วนที่เกิน $2,000 ดอลลาร์จากการฝากครั้งแรกของคุณ

  Here are some examples of how much credit bonus you will get based on your first time deposit (FTD) amount:
  นี่คือตัวอย่างบางส่วนของจำนวนโบนัสเครดิตที่คุณจะได้รับตามจำนวนเงินฝากครั้งแรก (FTD) ของคุณ:

  Your FTD
  จำนวนเงินฝากครั้งแรกของคุณ
  Your Credit Bonus
  โบนัสเครดิตที่คุณจะได้รับ
  $500 $500 x 50% = $250
  $1000 $1000 x 50% =$500
  $5000 $2000 x 50% + $3000 x 20% = $1600

  The credit amount is capped at a maximum of $20,000 (base currency) per eligible client at any time during this offer.
  ลูกค้าที่มีสิทธิ์ 1 ท่านสามารถได้รับเครดิตสะสมรวมสูงสุดไม่เกิน $20,000 (สกุลเงินหลัก) ตลอดช่วงระยะเวลาของข้อเสนอนี้

 7. Clients must opt-in within 7 business days after they made the deposit. If the period exceeds 7 days, VT Markets will determine at its discretion as to whether the account qualifies for the promotion.
  ลูกค้าต้องดำเนินการยื่นเรื่องขอรับโบนัสภายใน 7 วันทำการหลังจากฝากเงิน หากเกินระยะเวลา 7 วัน การพิจารณาว่าบัญชีมีคุณสมบัติในเข้าร่วมโปรโมชันหรือไม่จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ VT Markets

 8. You will not be able to get your bonus if:
  คุณจะไม่สามารถรับโบนัสของคุณได้ถ้าหาก:

  1. Your account balance is below $200 (base currency) at the time we process your application.
   ยอดเงินในบัญชีของคุณต่ำกว่า $200 (สกุลเงินหลัก) ในขณะที่เราดำเนินการคำขอของคุณ

  2. Your eligible credit to claim is below $100.
   เครดิตที่คุณมีสิทธิ์ได้รับต่ำกว่า $100

 9. Internal transfers, balance or cash adjustments, Introducer/Affiliate rebates or commissions of any kind will not be considered new deposits and therefore will not be counted towards this offer.
  การโอนเงินภายใน ยอดคงเหลือหรือการปรับเงินสด รีเบทหรือคอมมิชชันของผู้แนะนำ/ พันธมิตรใด ๆ จะไม่ถือเป็นเงินฝากใหม่ซึ่งจะไม่ถูกนำมาคำนวณรวมในข้อเสนอนี้

 10. Credit amounts cannot be withdrawn. Profits made will be reflected in your account value. Similarly, any losses made will be deducted from your account value. Any profits generated from the utilization of the bonus are available for withdrawal as per our withdrawal procedure.
  ไม่สามารถถอนเครดิตได้ ผลกำไรที่ได้จะแสดงในมูลค่าบัญชีของคุณ เช่นเดียวกันการสูญเสียที่เกิดขึ้นจะถูกหักออกจากมูลค่าบัญชีของคุณ ผลกำไรใด ๆ ที่เกิดจากการใช้โบนัสสามารถถอนได้ตามขั้นตอนการถอนของเรา

 11. If you opt to withdraw, and your remaining balance is less than five (5) times of your credit amount, a partial trading credit will be removed from your account accordingly. Here is an example:
  หากคุณดำเนินการถอนเงินและยอดเงินคงเหลือของคุณน้อยกว่าห้า (5) เท่าของจำนวนเครดิตของคุณ เครดิตการซื้อขายบางส่วนจะถูกหักออกจากบัญชีของคุณตามสัดส่วน ตัวอย่างเช่น:

  Your Account Balance (before withdrawal)
  ยอดเงินในบัญชีของคุณ (ก่อนถอนเงิน)
  $700
  Your credit (before withdrawal)
  เครดิตของคุณ (ก่อนถอนเงิน)
  $500
  Amount you would like to withdraw
  จำนวนเงินที่คุณต้องการถอน
  $300
  Remaining Credit
  เครดิตที่เหลือ
  $400*0.2 = $80
  Your Account Balance (before withdrawal)
  ยอดเงินในบัญชีของคุณ (ก่อนถอนเงิน)
  $15000
  Your credit (before withdrawal)
  เครดิตของคุณ (ก่อนถอนเงิน)
  $2000
  Amount you would like to withdraw
  จำนวนเงินที่คุณต้องการถอน
  $3000
  Remaining Credit
  เครดิตที่เหลือ
  $2000
  Your Account Balance (before withdrawal)
  ยอดเงินในบัญชีของคุณ (ก่อนถอนเงิน)
  $10000
  Your credit (before withdrawal)
  เครดิตของคุณ (ก่อนถอนเงิน)
  $2000
  Amount you would like to withdraw
  จำนวนเงินที่คุณต้องการถอน
  $500
  Remaining Credit
  เครดิตที่เหลือ
  9500*0.2 = $1900
 12. You cannot transfer your bonus between your trading accounts.
  คุณไม่สามารถโอนโบนัสระหว่างบัญชีซื้อขายของคุณได้

 13. If your account equity is less than the trading credit on your account, the remaining credit may be withdrawn at our discretion, which could in turn force a stop out of all open positions on your account.
  หากยอดเงินสุทธิ (equity) ในบัญชีของคุณเหลือน้อยกว่าเครดิตการซื้อขายในบัญชีของคุณ เครดิตที่เหลืออาจถูกถอนออกตามดุลยพินิจของเรา ซึ่งอาจรวมไปถึงการบังคับปิดคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดในบัญชีของคุณ

 14. This program can be retracted at any time of VT Markets’ choosing and account eligibility will be subject to our discretion.
  กิจกรรมนี้สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาตามความต้องการของ VT Markets และคุณสมบัติของบัญชีที่สิทธิ์เข้าร่วมจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

 15. Your credit will be removed at the time this promotion offer ends without further notice.
  เครดิตของคุณจะถูกหักออกเมื่อข้อเสนอโปรโมชันนี้สิ้นสุดลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
GENERAL TERMS AND CONDITIONS
เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

The following conditions apply to all offers, unless explicitly stated otherwise:
เงื่อนไขต่อไปนี้ใช้กับข้อเสนอทั้งหมดเว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น

 1. Offers cannot be used in conjunction with any other offer.
  ไม่สามารถใช้ข้อเสนอร่วมกับข้อเสนออื่นได้

 2. All VT Markets offers are only available in accordance with applicable law.
  ข้อเสนอของ VT Markets ทั้งหมดสามารถใช้ได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น

 3. VT Markets offers are not designed to alter or modify an individual’s risk preference or encourage individuals to trade in a manner inconsistent with their own trading strategies.
  ข้อเสนอของ VT Markets ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละบุคคลหรือส่งเสริมให้บุคคลทำการซื้อขายในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อขายของตนเอง

 4. Clients should ensure that they operate their trading account in a manner consistent with their trading comfort level.
  ลูกค้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้งานบัญชีซื้อขายสอดคล้องกับระดับความสามารถในการซื้อขายของตนเอง

 5. New Accounts are subject to approval as per VT Markets’ account opening procedure. Individuals who apply for an account must check their local laws and regulations before applying for an account with VT Markets.
  บัญชีใหม่จะต้องได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนการเปิดบัญชีของ VT Markets บุคคลที่สมัครเปิดบัญชีจะต้องตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นของตนก่อนดำเนินการสมัครบัญชีกับ VT Markets

 6. VT Markets reserves the right to decline any application or indication to participate in any promotion at its sole discretion, without the need to provide any justification or explain the reasons for such a decline.
  VT Markets สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครหรือการแสดงเจตจำนงการเข้าร่วมโปรโมชันใด ๆ ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ หรืออธิบายเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าว

 7. VT Markets reserves the right to exclude and/or cancel a client’s participation in its offers or promotions if: a) Churning (opening and closing of Margin FX or CFD transaction just for the benefit of earning a benefit); b) the client is found to be in violation of its Client Agreement or has breached the promotions terms and conditions. In case such misconduct or the breach, VT Markets shall have the right to deduct any bonus amounts from the trading account.
  VT Markets ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นและ/ หรือยกเลิกการเข้าร่วมของลูกค้าในข้อเสนอหรือโปรโมชันหาก: a) การปั่น (การเปิดและปิดธุรกรรม Margin FX หรือ CFD เพียงเพื่อผลประโยชน์ในการรับผลประโยชน์); b) พบว่าลูกค้าละเมิดข้อตกลงหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชัน ในกรณีที่มีการประพฤติมิชอบหรือการฝ่าฝืน VT Markets มีสิทธิ์ยกเลิกจำนวนโบนัสใด ๆ จากบัญชีการซื้อขาย

 8. VT Markets may at any time make changes to these terms and conditions and will notify you of these changes by posting the modified terms on VT Markets website. You are advised to revise these Terms regularly, and by your continued use of VT Markets website and services that you accept any such modified terms. VT Markets reserves the right to modify or cancel any offers at its sole discretion at any time.
  VT Markets อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยการประกาศข้อกำหนดที่แก้ไขบนเว็บไซต์ VT Markets และคุณจะถูกพิจารณาว่ารับทราบถึงการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ การใช้งานเว็บไซต์และบริการ VT Markets จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขดังกล่าว VT Markets สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกข้อเสนอใด ๆ ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวเมื่อใดก็ได้

 9. VT Markets may at any time, at its sole discretion, cease or discontinue any of its promotions.
  VT Markets สามารถยุติโปรโมชันได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

 10. VT Markets will not be liable for any loss, costs, expense or damage which may be suffered in connection with this offer and which by law may not be excluded by these Terms.
  VT Markets จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อเสนอนี้และอาจไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายโดยข้อกำหนดเหล่านี้

 11. If these terms and conditions are translated into a language other than English, then the English version of the terms shall prevail where there is an inconsistency.
  หากข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ถูกแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ยึดถือข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้เหนือกว่าในกรณีที่การตีความไม่สอดคล้องกัน

 12. The provider of this offer is Vantage International Group Limited (SIBL 1383491).
  ผู้ให้ข้อเสนอนี้คือ Vantage International Group Limited (SIBL 1383491)

ลงทะเบียนเพื่อขอรับโบนัส 50%, 20% ตอนนี้